Napsal Zdeněk Macura   

Stanovy strany 4 VIZE


Preambule:

Sedm zásad politika:

1. Nenadává na současnou společenskou situaci, ale hledá způsoby, jak ji vyřešit.

2. Nenadává na součásné politiky, ale hledá, jak jim ukázat cestu, věří-li , že ta jeho je lepší.

3. Nezávidí úspěch jiných stran, ale přeje jim to a pomáhá jim, jestliže to má smysl a oni o pomoc stojí.

4. Střeží svoje srdce, aby netoužilo po moci, slávě a penězích.

5. Pokud je to možné, oplácí zlo dobrem.

6. Je-li to možné, nechává se ve svých rozhodnutích vést láskou, ne strachem a obavami.

7. Nikomu nevnucuje tyto zásady a nikoho nesoudí, když tyto zásady nedodržuje.1. Název strany je: 4 VIZE, zkratka strany je taktéž 4 VIZE.

2. Sídlem strany je Máchova 685, Velké Přílepy 252 64

3.Programové cíle strany:

  1. Sdružuje občany, kteří přicházejí s novými vizemi pro společnost.

  2. Sdružuje občany, kteří chtějí hledat obecně přijatelná řešení pro různé politické a společenské problémy.

  3. Vypracovává řešení nebo jen hrubé návrhy, které pak nabízí či předkládá těm, kteří mají moc je prosadit.


4. Členství ve straně

4.1 Vznik členství: Členem strany 4 VIZE se může stát občan České republiky starší 18 let, který není členem jiné politické strany. Členství vzniká přijetím člena místní organizací strany na základě jeho přihlášky a zaplacením členského příspěvku.

4.2 Zánik členství. Členství ve straně zaniká:

a) vystoupením člena ze strany,

b) vyloučením člena pro neplnění členských povinností či poškození dobrého jména nebo cílů strany,

c) úmrtím člena.

4.3 Práva a povinnosti člena:

Člen má právo:

– podílet se na politické a odborné činnosti strany,

– účastnit se zasedání členské schůze své místní organizace a sněmu strany, volit a být volen do orgánů strany,

– vyjadřovat své názory na činnost strany a její program a podávat návrhy kterémukoliv orgánu strany.

Člen má povinnost:

– aktivně se podílet na činnosti strany,

– obhajovat dobré jméno strany,

– platit členské příspěvky ve stanovené výši a v řádném termínu.


5. Organizační struktura strany

Strana má dvoustupňovou územní organizaci:

– celostátní,

– místní.

Oba stupně organizační struktury jsou založeny na témže organizačním a řídicím principu upřesněném v článku 6.


6. Orgány strany


6.1 Členské schůze a sněm

Nejvyšším orgánem je na místní úrovni členská schůze, na celostátní úrovni pak sněm.


6.1.1 Členská schůze místní organizace:

– volí radu své organizace, nebo 1–2 revizory,

– navrhuje kandidáty do celostátní koordinační rady,

– rozhoduje o aplikaci politických cílů strany na své úrovni a o hospodaření organizace,

– rozhoduje o přijetí nových členů a rozhoduje o zániku členství vyloučením.


6.1.2 Sněm strany

Forma jednání sněmu může mít formu fyzické přítomnosti členů na zasedání sněmu, nebo formu virtuálního konání sněmu prostřednictvím IT-technologií, nebo formu kombinovanou.

Sněm:

– volí vysokou radu, 2 revizory, v případě potřeby smírčí soud ad hoc,

– rozhoduje o kmenovém majetku strany

a o výši členských příspěvků, o změnách stanov strany, o odvolání proti vyloučení ze strany a o všech zásadních otázkách souvisejících s existencí, programem a působením strany

a s jejím vnitrostranickým životem;

schvaluje vnitrostranické normy a stanoví základní směrnice pro činnost strany a vysoké rady v následujícím funkčním období,6.2 Rady

V období mezi členskými schůzemi a sněmy koordinují činnost strany na své úrovni rady:

– vysoká rada,

– celostátní koordinační rada,

– rady místních organizací.

Vysoká rada a rady místních organizací jsou nejméně 3členné, členy koordinační republikové rady jsou všichni členové vysoké rady a další členové zvolení sněmem na základě návrhů místních organizací.


6.2.1 Rady (vysoká rada a rada místní organizace):

– volí ze svého středu: vysoká rada – hlavního koordinátora a 2 zástupce hlavního koordinátora; místní rady – koordinátora a jeho zástupce,

– rozhodují na základě pověření členské schůze nebo sněmu o spolupráci s jinými stranami, o aplikování programu strany na své úrovni, o běžném hospodaření s majetkem strany na své úrovni a o běžné vnitrostranické agendě,

– rozhodují o vstupu do koalic s jinými stranami v orgánech místní a krajské samosprávy a v Parlamentu ČR,

– na své úrovni zřizují pracovní týmy z odborníků pro řešení politických a odborných otázek.

6.2.2 Vysoká rada rozpracovává politický program strany a upřesňuje její politické cíle a při tom využívá námětů a připomínek vzešlých z celé členské základny strany a výsledků práce pracovních týmů.

6.2.3 Celostátní koordinační rada je poradním a iniciativním orgánem vysoké rady a její zasedání řídí hlavní koordinátor vysoké rady.

6.3 Hlavní koordinátor a koordinátoři rad

Hlavní koordinátor a koordinátoři koordinují činnost rad, kterými byli zvoleni. V době jejich nepřítomnosti je zastupují jejich zástupci.

6.3.1 Statutární zástupci. Hlavní koordinátor vysoké rady je statutárním zástupcem strany a představitelem strany vůči veřejnosti, státní správě, samosprávě a dalším institucím, podepisuje za stranu smlouvy a další právní dokumenty a vede jednání na celostátní úrovni o spolupráci strany s jinými politickými stranami, občanskými sdruženími a dalšími institucemi.

6.3.2 Koordinátoři místních organizací koordinují činnost místních rad a jsou jejími představiteli ve vztahu k veřejnosti, místní samosprávě a státní správě na úrovni kraje nebo místa. Koordinátoři místních organizací jsou jejich statutárními zástupci, statutárním zástupcem místní organizace je také zástupce koordinátora místní organizace.


6.4 Koordinátoři pracovních týmů koordinují činnost pracovních týmů a odpovídají za jejich činnost příslušné radě, která je zřídila.


6.5 Revizní a kontrolní orgány. Revizními a kontrolními orgány strany jsou na republikové úrovni 2 revizoři, na místní úrovni nejméně 1 revizor, nebo na obou úrovních nejméně 3členné revizní a kontrolní komise. Členové revisních orgány nemohou být členy rady.

6.5.1 Revizoři strany (dále jen revizoři) kontrolují dodržování stanov ve vnitrostranickém životě, projednávají odvolání proti vyloučení ze strany, provádějí namátkové kontroly hospodaření kterékoliv organizace strany a projednávají stížnosti členů strany. Požadují odstranění zjištěných nedostatků po orgánu, do jehož kompetence nedostatky spadají. Odpovídají za svou činnost pouze sněmu strany, jemuž podávají zprávu o své činnosti a návrh opravných opatření, a jednou ročně dávají průběžnou zprávu o své činnosti na vedomí celostární koordinanční radě. V případě zjištění závažných nedostatků ohrožujících dobré jméno nebo existenci strany mají právo svolat mimořádný sněm strany.

Revizoři mají právo se zúčastnit zasedání kteréhokoliv orgánu strany jako pozorovatelé a požadovat odstranění zjištěných nedostatků..

6.5.2 Revizoři místních organizací kontrolují hospodaření těchto organizací, požadují odstranění zjištěných nedostatků a podávají zprávu o výsledcích své činnosti členské schůzi.

6.6 Smírčí soud. V případě sporu uvnitř strany je radou koordinátorů jmenován ad hoc smírčí soud ze 4 kandidátů, které rovným dílem navrhnou obě strany sporu. Obě strany sporu se zaváží respektovat výrok smírčího soudu s tím, že jeho nerespektování bude považováno za závažné poškození dobrého jména strany.


6.7 Pracovní týmy jsou pomocnými orgány rady, která je zřídila a která zajišťuje podmínky jejich činnosti. Do pracovních týmů mohou být jmenování i nečlenové strany, kteří sympatizují se stranou a jejím programem. V čele pracovních týmů stojí koordinátoři jmenovaní radou, která příslušný pracovní tým zřídila.


7. Výstavba strany

Strana je na základě svého programu postupně budována shora. Místní organizace jsou zřizovány vysokou radou strany.

Ustavující sněm strany volí vysokou radu a další orgány celostátní úrovně.

Není-li v místě zřízena místní organizace, k jejímu založení je třeba nejméně 3 členů, přejímá její pravomoci ve vztahu k členům vysoká rada, nebo je může delegovat na nejbližší místní organizaci.

Ve vnitrostranickém životě je uplatňován princip účasti všech členů strany na rozhodování o všech zásadních otázkách při využití moderních postupů informačních technologií.


8. Hospodaření strany

Strana může nabývat movitého i nemovitého majetku.

Hospodaření strany a vedení jejího účetnictví musí vyhovovat příslušným zákonům, vyhláškám a předpisům dotýkajících se činnosti politických stran.


8.1 Příjmy strany tvoří: členské příspěvky členů (řádné i dobrovolné), sponzorské dary sympatizujících občanů a občanských sdružení (anonymní dary a příspěvky se nepřijímají), státní příspěvky za hlasy voličů odevzdané pro stranu ve volbách a další příjmy.


8.2 Výdaje strany tvoří: náklady na materiální zajištění činnosti strany (nájemné, služby, činnost sekretariátů strany, cestovní výdaje apod.), mzdy zaměstnanců strany, náklady na propagaci programu strany, na zajištění činnosti pracovních týmů, náklady na pořízení potřebných nemovitostí (pronájem nebo koupě) a další náklady, pokud nejsou vyloučeny obecnými právními předpisy.


8.3 Použití prostředků strany. O použití prostředků strany (členských příspěvků, darů a jiných příspěvků) rozhoduje sněm strany, o užití sponzorských darů a dobrovolných příspěvků (i členských) rozhodne ta organizace strany, které byly darovány.


9. Zánik strany

Strana může zaniknout: zrušením strany likvidačním sněmem strany, který měl tento bod ve svém programu, sloučením s jinou stranou, zastavením činnosti či zrušením ze zákona.

Likvidační sněm strany rozhodne o majetku strany, neučiní-li tak, připadne majetek státu.


10. Společná ustanovení


10.1 Funkční období. Funkční období volených orgánů strany je 3 roky u celostátních orgánů, u místních organizací 1 rok.


10.2 Periodicita zasedání a svolávání. Vysoká rada a místní rady se scházejí podle potřeby, nejméně však jednou měsíčně. Zasedání rad svolávají příslušní koordinátoři.

Členské schůze svolává rada místní organizace, sněm strany a zasedání celostátní koordinační komise svolává vysoká rada.

O svolání mimořádného sněmu strany mohou rozhodnout: vysoká rada, dále celostátní koordinační rada a také revizoři sněmu strany. Svolání sněmu strany musí být oznámeno nejméně 1 měsíc dopředu, nejde-li o mimořádný sněm; u něho musí být dodržena lhůta nejméně 10 dnů. Vysoká rada je povinna svolat mimořádný sněm na žádost nejméně 20 procent členů strany


10.3 Schopnost usnášení a přijímání usnesení. Orgány strany jsou schopné usnášení, je-li přítomna (přihlášena) alespoň polovina jejich členů. Usnesení jsou přijímána prostou většinou hlasů přítomných (přihlášených) členů.


10.4 Jednací řád. Sněm strany v případě potřeby přijme jednací řád upřesňující vnitrostranické jednací postupy nad rámec těchto stanov.


11. Závěrečné ustanovení

Tyto stanovy byly přijaty ustavující konferencí strany 4 VIZE dne 25.7 2006.
Možná Vás také zajímá

 1. Zásady politika strany 4 VIZE
 2. Reklama, která informuje, ano, reklama, která ovlivňuje, ne
 3. Bydlení - právo na minimální přístřeší
 4. Vize pro Evropu - dobrovolná spolupráce
 5. 4 VIZE nabízí web zdarma
Aktualizováno ( Sobota, 05 srpen 2006 )